𝐈𝐍𝐕𝐎𝐈𝐂𝐄 𝐓𝐑𝐔̛Ờ𝐍𝐆 𝐊𝐔𝐍𝐉𝐀𝐍𝐆 𝐋𝐀̣𝐈 𝐕Ề

Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́ 𝟐0% 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐈𝐧𝐯𝐨𝐢𝐜𝐞
Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭,đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦.
𝐕𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *