𝐈𝐍𝐕𝐎𝐈𝐂𝐄 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐞𝐰𝐨𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐞𝐦 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *