DU HỌC HÀN QUỐC CÙNG PTC

𝗗𝗨 𝗛𝗢̣𝗖 𝗛À𝗡 𝗤𝗨Ố𝗖 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗣𝗧𝗖
𝗖𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗣𝗖𝗧 đ𝗮̃ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 𝘀𝗮̂𝗻 𝗯𝗮𝘆 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘃𝗮̀ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 đ𝗮̣𝗶 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝘆 𝘁𝗮̣𝗶 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗱𝗮̂̃𝗻, đ𝘂̛𝗮 đ𝗼́𝗻 𝘃𝗲̂̀ 𝗸𝗶́ 𝘁𝘂́𝗰 𝘅𝗮́ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 Đ𝗮̣𝗶 𝗛𝗼̣𝗰 𝗗𝗮𝗲𝗴𝘂 𝗛𝗮𝗮𝗻𝘆

𝗣𝗖𝗧 𝘁𝘂̛̣ 𝗵𝗮̀𝗼 𝘃𝗶̀ đ𝗮̃ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻, 𝘀𝗮́𝘁 𝗰𝗮́𝗻𝗵 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗸𝗵𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗮̣𝗶 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝘃𝗮̀ 𝗸𝗵𝗶 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗹𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘁𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 đ𝗮̂́𝘁 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *